Till innehåll på sidan

Vägledning om naturbaserade lösningar med fokus på klimatanpassning

Ansvarig myndighet

Naturvårdsverket i samverkan med Boverket, SGI, SMHI, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, MFD, Länsstyrelserna, Vinnova.

Så här sker samverkan

Boverket, SMHI och SGI samver­kan, i övrigt samsyn. Fler aktörer kan komma att bjudas in.

Det här gör vi:

Naturvårdsverket har under 2019 arbetat med att ta fram en vägledning för naturbaserade lösningar för klimatanpassning. Vägledningen kommer att redogöra för vad som innefattas i begreppet naturbaserade lösningar samt hur begreppet kopplar an och ska förstås i relation till andra arbetsområden så som grön infrastruktur och eko­systemtjänster. Vidare kommer vägledningen innefatta ett övergripande stöd för planering och genomförande av åtgär­der samt en exempelsamling med naturbaserade lösningar i tre landskapsområden: tätbebyggd miljö, kust samt skogs-och jordbrukslandskap. För verksamhetsåret 2020 planeras tematiska tillägg i vägledningens olika temaområden där genomförandeprocessen för naturbaserade lösningar görs mer detaljerad för specifika insatser. Vidare planerar Natur­vårdsverket att bygga upp en nationell plattform från vilken vägledning och information kan hämtas och spridas.

Därför behövs åtgärden

Klimatförändringen kommer stäl­la stora krav på hur vi bygger, planerar och förvaltar våra stadsmiljöer. Nya lagändringar i plan- och bygglagen ställer utökade krav på att klimatanpassning vägs in vid kommu­nernas översiktsplanering. Samtidigt är klimatförändringar inte stadens enda utmaning och frågor som buller, minskan­de biologisk mångfald, tillgång till grönytor, rekreation och luftkvalitet måste adresseras. För kommuner finns behov av lösningar som kan sammankoppla utmaningarna och bidra till många nyttor samtidigt. Naturbaserade lösningar ger mångfunktionella lösningar som har potential att möta flera samhällsutmaningar samtidigt. Detta eftersom lösningar som grundas i naturens egen förmåga att begränsa klimat­förändringens påverkan på samhället bidrar till klimatan­passningen samtidigt som de stärker biologisk mångfald och ekosystem och bidrar till andra nyttor som ekonomisk tillväxt, hälsa, rekreation och socialt välbefinnande.

Tidplan för genomförandet

Arbetet pågår under 2020